ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот
Основно меню

Заповед №РД09-4982/14.12.2021 г.

При наличие най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училището

и за тези, с валидни документи разрешавам присъствено обучение.