ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Прием 2023-2024 г.

Във време на дигитална революция и силен бум на съвременни технологии, пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с бързопроменящата се технологична и дигитализираща се работна среда, с природните науки, с техническите, математически и IT компетентности. Има потребност от добре подготвени, знаещи и можещи специалисти в сферата на хранително - вкусовата промишленост и туризма.

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов”, гр.Сопот, като училище, което се стреми да отговаря на динамиката на съвремието, предлага ПРИЕМ за 2023/2024 учебна година по следните професии и специалности:


Професия: 481020 Системен програмист
Специалност: 4810201 Системно програмиране
Дневна форма на обучение.
С разширено изучаване на английски език.
Тук е мястото за тези ученици, които искат да изучават разработването на софтуер и уебдизайн; да се занимават с обектно ориентирано програмиране; с технология на програмирането; да създават програмни продукти като използват различни езици за програмиране; да се занимават с компютърна графика и дизайн, да се развиват в сферата на информационните технологии. Придобиват компетентности, отговарящи на съвременните очаквания на IT сферата и даващи възможност за успешна бъдеща реализация.

Професия: 523050 Техник на компютърни системи
Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии
Дневна форма на обучение.
С разширено изучаване на английски език.
Една от предпочитаните за изучаване в ПГ „Ген.Владимир Заимов” професии. Тук учениците ще се научат да правят пълна и точна диагностика на компютър. Ще сглобяват, ремонтират и отстраняват дефекти с лекота. Ще инсталират софтуер, ще работят със специализирани и приложни софтуерни системи, ще асемблират и тестват компютърна система. Завършвайки тази специалност, ще могат да се реализират във всички области на производството, търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и другаде, където се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии.

Професия: 482040 Организатор Интернет приложения
Специалност: 4820401 Електронна търговия
Дневна форма на обучение.
С разширено изучаване на английски език.
Това е професия на бъдещето, която развива комплексни качества, свързани с дигиталните компетентности и икономическите дисциплини. Тук учениците имат възможност за усвояване на знания, свързани с управлението и създаването на уебсайт, основни програмни езици, бази от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения, икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг; администриране на електронни магазини. Натрупаните умения и компетентности през целия курс на обучение са основа за добрата им бъдеща реализация.

Професия: 214010 Дизайнер
Специалност: 2140112 Рекламна графика
Дневна форма на обучение.
С разширено изучаване на английски език.
Тук ще намерят място ученици, избрали да бъдат част от иновацията и стремежа към успех. Въображение, творчество и безброй компютърни умения – това са малка част от способностите, които ще се обогатят и доразвият. Тук учениците ще усвояват основни принципи на изграждане на цялостен рекламен продукт. Ще създават стратегия на рекламата, ще проектират, ще избират материали за техническото изпълнение. Всичко, което трябва, за да се създаде рекламно пано, витрина, щанд, изложба, както и създаването на рекламно лого, постер, дипляна, билборд, сувенир и всякакви други рекламни материали, вече няма да е тайна за тях. Всичко това ще им гарантира успешна бъдеща реализация.

Професия: 521140 Мехатроника
Специалност: 5211401 Мехатроника
Дневна форма на обучение.
С разширено изучаване на английски език.
Това е широкопрофилна специалност, в която учениците ще изучават интелигентните системи на XXI век, ще придобият знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване, където учениците могат успешно да намерят реализация.

Професия: 812010 Организатор на туриситческа агентска дейност
Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време
Дневна форма на обучение.
С разширено изучаване на английски език.
Обучението по тази специалност дава възможност за придобиване на необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристическа агентска дейност, екскурзоводско обслужване, анимация, управление и мениджмънт на хотели и заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес. Това обучение предлага на младите хора една добра основа за бъдеща успешна кариера в туристическата индустрия като една от динамично развиващите се индустрии не само у нас, но и по света.

Професия: 811060 Ресторантьор
Специалност: 8110603 Кетъринг
Дневна форма на обучение.
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.
Актуална, модерна, желана и перспективна специалност. Тя дава възможност на учениците да придобият знания, умения и компетентности, свързани с необятния свят на кулинарията, с цялостната подготовка и реализиране на различни тържества, коктейли, вечери и други мероприятия, така че да се превърнат в запомнящо се събитие. Успешно завършилите специалността могат да се реализират като специалисти във фирмите, занимаващи се с кетърингови услуги, ресторанти, вериги заведения за обществено хранене, да започнат собствен бизнес.

Професия: 541010 Техник - технолог в хранително – вкусовата промишленост
Специалност: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Дневна форма на обучение.
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.
Усвояването на тази специалност изисква желание, старание, креативност и търпение. Тук учениците ще се научават да създават, да експериментират и да усъвършенстват магията, наречена „хляб“ и стават виртуози в изкуството, наречено „сладкарство“. Ще имат възможност да развиват творческия си потенциал, да научат всички малки и големи тънкости на избраната от тях професия. Да усвоят знания и умения, необходими за успешната им реализация в сферата на хранително - вкусовата промишленост. Да започнат собствен бизнес.

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов” е училище с 54-годишна история и традиции в областта на професионалното образование. Разполага с богата материално–техническа база: модерен учебен ресторант, компютърни зали, лаборатории и учебни кабинети със съвременно оборудване, библиотека - любимо място за учениците. Към училището е изграден STEM център „Докосвам бъдещето“. Училището разполага с общежитие и стол, а за пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт.
Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов“ е училище, в което работят учители, отдадени на професията и на младите хора. При нас учениците имат възможност не само да получат качествена общообразователна и професионална подготовка, но и да се включват в различни занимания по интереси, да развиват талантите си, да спортуват, да работят в екип с учителите при реализиране на проекти, в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието ни в проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ задълбочава създадените през годините партньорски отношения с фирмите от района. А работата ни по проекти по СП “Еразъм +“ осигурява на учениците възможност за стаж в страни като Англия, Германия, Португалия, Испания.
Всичко това прави ПГ „Ген. Владимир Заимов“ желана територия за младите хора.

 

ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА „ЗАИМОВЦИ” ВИ ОЧАКВА!!!

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС! 

 

 

ГРАФИК 

на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2023/ 2024 година 

          Работно време на комисията по прием от 8.00ч. до 18.00ч. ет 1, кабинет 115

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

от 05.07.2023г. до 07.07.2023г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи  етап на класиране

до 12.07.2023г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

от 13.07.2023г. до 17.07.2023г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори  етап на класиране

до 19.07.2023г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

от 20.07.2023г. до 24.07.2023г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2023г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

от 26.07.2023г. до 27.07.2023г.

Обявяване на списъците с приетите ученици  на трети етап на класиране

до 31.07.2023г.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

от 01.08.2023г. до 02.08.2023г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04.08.2023г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

от 07.08.2023г. до 08.08.2023г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10.08.2023г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

от 11.08.2023г. до 14.08.2023г.

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16.08.2023г.

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап

от 17.08.2023г до 10.09.2023г.

(определя се от директора)

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО

до 14.09.2023г. вкл.

 

 

Документи необходими за кандидатстване:

  • Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
  • Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии).
  • Когато ученикът е завършил VІІ клас на територията на друга област, представя оригинал и копие и на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити.
  • Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
  • Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

След сверяване, оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.