ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот

Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни.

От 25 май 2018г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни в Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот:

  • Длъжностно лице по защита на личните данни в Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот:
  • Василка Георгиева Несторова

ел. поща: vasilka.nestorova@edu1.pgzaimov.com

адрес: гр. Сопот, ул. Иван Вазов № 1

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

  • Комисия за защита на личните данни
  • Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“, № 2
  • Телефон: 02/91-53-518
  • Електронна поща:kzld@cpdp.bg
  • Интернет страница:www.cpdp.bg

Информацията се събира по няколко начина – директно от учениците и от техните родители, от  личен лекар. Данните се съхраняват на материален и електронен носител, като достъпът до тях е ограничен само до служители на учебното заведение, имащи пряка или косвена връзка със съответния случай на субекта на лични данни.

На територията на Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот се извършва видеонаблюдение в общодостъпните зони. Системата за видеонаблюдение е създадена с цел опазване на обществения ред, на имуществото на учебното заведение и сигурността на учениците. Данните автоматично се изтриват при запълване на определен обем с новопостъпващата информация, за срок не повече от 30 дни.