ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Училищни документи

 

Прикачени документи

Антикорупционна програма.pdf
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ 2024
ГОДИШЕН ПЛАН 2023- 2024 г.
Правила за ползване на електронен дневник
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ИНСТРУКТАЖ ОТНОСНО ЗАДЬЛЖИТЕЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ И НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩУ
Единни правила за задьлженията на училищната общност, свырзани сьс случаите на тормоз в ПГ „Ген. Владимир Заимов", гр. Сопот
План-квалификационна-дейност
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
ГОДИШЕН ПЛАН 2022- 2023 г.