ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Училищни документи

 1. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021-25
 2. ЕТИЧЕН КОДЕКС
 3. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ
 4. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
 5. ГРАФИК НА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ
 6. ЗАКОН ЗА ПУО
 7. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ
 8. НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г.
 9. И Н С Т Р У К Т А Ж на педагогическите специалисти от относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент, на насилие между ученици и върху ученици и в други критични ситуации
 10. СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ
 11. И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при лек инцидент
 12. И Н С Т Р У К Т А Ж за начин на взаимодействие с медицинско лице при тежък инцидент
 13. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
 14. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 15. УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ
 16. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 17. НАРЕДБА 1 за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) 1, 2
 18. Правила за ползване на електронен дневник
 19. ИЗВАДКА ОТ НАРЕДБА № 3 ОТ 15.04.2003 Г. ЗА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
 20. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, АДМИНИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА МОЛБИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 21. Закон за професионалното образование и обучение
 22. ГОДИШЕН ПЛАН
 23. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
 24. Организация на учебния ден