ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Извадка от правилника за дейността на ПГ „Ген. Владимир Заимов“

 

Форми на обучение

Чл. 7 Обучението на учениците в ПГ  „Ген. Вл. Заимов” се осъществява по единни изисквания и критерии, на основата на учебни планове и учебни програми утвърдени от МОН и съобразени със ЗПУО и подзаконовите му актове, училищния учебен план и седмичното разписание и се организира и провежда в следните форми на обучение:

 • дневна
 • самостоятелна
 • обучение чрез работа (дуална система)

 

Дневна форма на обучение

Чл. 8 (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули, спортните дейности и часа на класа.

(2) Учебната година се организира в два учебни срока, съгласно Заповед на министъра за графика за учебното време.

(3) Всеки учебен срок се организира в учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(4) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. В началото на учебната година директора издава заповед за организацията на учебния ден. Учебният ден започва в 8.00 часа и приключва в 14.30часа.

(5) Продължителността на учебните часове е:

 • 45 минути за учениците от VІІІ до ХІІ клас
 • 45 минути за часовете по учебна и лабораторна практика
 • 60 минути по производствена практика

(6) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на учебните часове може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. В този случай директорът уведомява началника на РУО Пловдив до края на учебния ден, за който се отнася намалението на часовете.

(7) Почивките между отделните учебни часове е 10 мин., като  голямото междучасие-20 минути, след трети час.

(8) Почивките по лабораторна и учебна практика се регламентират от учителя в началото на часовете и са съобразени с технологичното време за изпълнение на практическото задание.

 

Чл. 9 (1) Седмичното разписание по което се провежда образователно-възпитателният процес се разработва за всеки учебен срок в съответствие с изискванията на министъра на здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора не по-късно от 3 дни преди началото на всеки срок.

(2) В седмичното разписание, извън броя на задължителните учебни часове, се включва и часът на класа. Часът на класа се провежда по възможност в един ден от седмичното разписание за всички паралелки на училището. Като часовете могат да се групират в блок.

(3) В седмичното разписание се включва извън броя на задължителните учебни часове и часът за спортни дейности, съобразно организацията на учебния ден, паралелките и спортната база в училище.

 

Чл. 10 (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове при:

 1. разместване на часовете за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или на началника на РУО във връзка с провеждането на национални и регионални външни оценявания.
 2. разместване на часовете във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващ учител.
 3. при необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи.

(2) В заповедта по ал.1 задължително се описват обстоятелствата наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

 

Чл. 11 Организацията по отделните предмети, формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците, начините за определяне на срочна и годишна оценка, както и условията за завършване на клас, етап и степенна образование се определят в ЗПУО, както и поднормативните актове свързани с него и действащи към момента.

 

Чл. 12 (1) В началото на учебната година за всеки учител се определя кабинет. Отговорност за състоянието и опазването на кабинета носи той и преподавателите, които ползват кабинета.

(2) Нанесените щети в училището или класните стаи се възстановяват от извършителите. В тридневен срок, при неустановяване на извършителите, щетите се поемат от класа, в който е извършена щетата или от класовете, провеждали часове в съответния кабинет за деня.

Чл. 13 (1) ПС избира съобразно възможностите на училището спортните дейности от определените по чл.92, ал.1 от ЗПУО

(2) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за избор на спортни дейности, в които ще участват през следващата учебна година.

(3) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до директора на училището за избор на спортни дейности, в които ще участват през следващата учебна година, при записването им в училище.

Чл. 14 (1) Съобразно очакваните резултати по предмети по време на учебната година учениците могат да участват в организирани прояви, мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни, научни институции и други, които посещетия не са предмет на уреждане на чл.79, ал.5 от Закона за туризма.

 (2) Участието на ученици в организирани прояви, мероприятия и организирани посещения на обекти и институции в населеното място се организирит при спазване на следния ред:

 1. За всяка организирана проява по ал.2, учителят отговарящ за проявата представя на директора информация в писмен вид, която задължително съдържа: мястото на провеждане, времето на провеждане, списък на учениците, които ще участват в мероприятието, които предварително са инструктирани срещу подпис, както и името/имената на ръководителя/ите.

(3) Участието на ученици в организирани прояви, мероприятия и организирани посещения на обекти и институции извън населеното място  се организирит при спазване на следния ред:

 1. За всяка организирана проява по ал.3, учителят отговарящ за проявата представя на директора информация в писмен вид, която задължително съдържа: мястото на провеждане, времето на провеждане, списък на учениците, които ще участват в мероприятието, които предварително са инструктирани срещу подпис, както и името/имената на ръководителя/ите.
 2. В срок от три дни преди провеждане на мероприятието учителят изисква писмено информирано съгласие от родителите на учениците, участващи в организираната проява.
 3. Директорът издава заповед, в която определя участниците в проявата и ръкодителя/ръководителите.

Чл. 15. (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директор на училището, под формата на походи, обучения по зимни спортове и пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време – не повече от 5 учебни дни за паралелка.

Чл.16. Организация и условия за прилагане на туристическите пакети:

(1)може да се организират от училището по време на ваканции и почивни дни, а през учебно време – за не повече от 5 учебни дни за паралелка. ( Нар 10, чл. 15 а изм.16.04.2019 г. )

(2) Допустимият брой на учебни дни по ал. 1 през учебно време се изчислява въз основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениоците от 1 паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване.

(3) Учениците, които не участват в мероприятията по чл. 15 ал.1 в учебно време провеждат дейности в училище по график утвърден от директора.

(4) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират с образователни и възпитателни цели и задачи в Годишния план на училището и в плановете на ПЕКК  . В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва в тях поне две от следните дейности:

 1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти;
 2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, историческо или екологично значение;
 3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за кариерно ориентиране;
 4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда;
 5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР. ( Нар 10, чл. 15 а ал.3 изм.13.09.2019 г. )

(5). Документите по чл. 14 и чл. 15 се съхраняват от ЗДУД до края на учебната година

 

Самостоятелна форма

 

Чл. 17 (1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години;
 5. за ученици след наложена санкция „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищен учебен план за специалност, избран от ученика.

(4) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в настоящия правилник.

 (5) За лицата по ал. 2, т. 4 по решение на директора на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година, при заявено желание от тяхна страна. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(6) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок.

(7) Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(8) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

Чл. 18 (1) Ученици, които желаят да се обучават в самостоятелна форма на обучение в ПГ „Ген. Вл. Заимов“ подават писмено заявление за записване  до директора, придружено със съответните документи удостоверяващи статуса на ученика в срок до началото на учебната година.

(2) За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

(3) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение  може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитната сесия, определена в настоящия правилник, с изключение на учениците по чл.17 ал.2, т.2.

(4) Преди началото на учебната година учениците в самостоятелна форма на обучение подават заявление за класа, в който ще се обучават, както и заявление с разпределението на изпитите на които ще се явяват през учебната година.

(5) Учениците обучавани в самостоятелна форма на обучение имат право да получават консултации във връзка с учебното съдържание от учителите по съответните учебни предмети.

(6) Консултациите се повеждат в деня за консултации на съответните учители, съгласно график, изнесен на информационното табло на училището, както и всеки четвъртък в периода 20 дни преди началото на всяка изпитна сесия.

(7) При заявено желание от страна на учениците, консултирането може да се извършва и чрез ИКТ като учителят:

 1. дава достъп на ученика до електонния учебник, по който се извършва обучението;
 2. създава затворена група за провеждане на консултации, чрез предоставяне на електронни материали за самоподготовка.

Чл. 19(1) Изпитите за определяне на годишна оценка за всеки ученик в самостоятелна форма на обучение се организират в три сеии, както следва:

 • За учениците от VIII до XI клас: от 09.01.2023г. до 27.01.2023г.; от 12.06.2023г. до 30.06.2023г.; от  09.2023г. до 14.09.2023г.
 • За учениците от ХІІ клас – от 09.01.2023г. до 27.01.2023г.; от 18.04.2023г. до 28.04.2023г.; от 07.08.2023г. до 18.08.2023г.

(2) Ученик обучаван в самостоятелна форма завършва успешно клас, когато е положил  успешно /с оценка най-малко среден /3/ всички изпити за съответния клас по учебния план.

(3) Ученик, който след приключване  на трите сесии, не е положил всички изпити за определяне на годишна оценка най-малко с оценка среден (3), остава да повтаря класа. При повтарянето на класа, се явява на изпити само по учебни предмети, по които има оценка слаб (2) или не се е явил на изпити.

 (4)Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на професионална квалификация в самостоятелната форма на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование и дават права, равни на завършилите в дневната форма на обучение.

(5)Отговорност за организацията на изпитите на учениците на самостоятелна форма на обучение носят определени със заповед на директора учители и ЗДУД.

 

(6)Учителите, отговарящи за ученици на самостоятелна форма на обучение:

 • запознават лично срещу подпис всеки ученик на самостоятелна форма на обучение с настоящия правилник в частта за самостоятелна форма на обучение;
 • запознават ученика с училищния учебен план по който ще се обучава и с учебните предмети, по които той следва да полага изпити през съответната учебна година;
 • предоставят му утвърдените от директора конспекти и критерии за оценки за всеки учебен предмет;
 • информират учениците за дните на консултации по съответните учебни предмети;
 • информират учениците за графика на изпитите за съответните сесии.

(8) Ученик, който по здравословни причини, удостоверени с медицински документ не се явява на изпит/изпити в сесиите по алинея (1), подава заявление до директора за насрочване на друга дата за явяване на пропуснатия изпит/изпити, за което директора издава заповед

Чл. 20 (1) Учениците могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

(2)Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение.

           (3) При преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение през втория учебен срок на учебната година, учениците, чиято срочна оценка по даден предмет е и годишна оценка, и е най-малко среден (3), не полагат изпит по този предмет.

 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение)

 

Чл. 21. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.).