ПГ "Генерал Владимир Заимов"
Професионална гимназия в град Сопот

Прием

Уважаеми родители на кандидат гимназисти, скъпи седмокласници!!!
Да изберете правилното учебно заведение за децата си е важна и отговорна стъпка. Ако искате те да бъдат „в крак“ с тенденциите и търсенето на пазара на труда, да учат иновативни специалности, да развиват своя потенциал и възможности, то изборът на гимназия се оказва един от важните избори в живота на децата ви и на вас като родители!
 

Прием 2024-2025 г.

Живеем във време на дигитална революция и силен бум на съвременни технологии. Пазарът на труда все повече има потребност от специалисти с ключови компетентности и „умения на бъдещето“, свързани с умението да се учи в бързопроменящата се технологична и дигитализираща се работна среда в допълнение към знания, свързани с природните науки, технически, математически и ИТ компетентности. Има потребност от добре подготвени, знаещи и можещи специалисти в сферата на хранително-вкусовата промишленост и туризма.

 

 

 

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов”, гр.Сопот като училище, което се стреми да отговаря на динамиката на съвремието, предлага ПРИЕМ за 2024/2025 учебна година по следните професии и специалности:

Професия: 481020 Системен програмист
Специалност: 4810201 Системно програмиране
С разширено изучаване на английски език.
Тук е мястото за тези ученици, които искат да изучават разработването на софтуер и WEB дизайн; да се занимават с обектно ориентирано програмиране; с технология на програмирането; да създават програмни продукти като използват различни езици за програмиране; да се занимават с компютърна графика и дизайн, да се развиват в сферата на информационните технологии.
Да се реализират като успешни млади хора.

! Балообразуващи предмети за Професия „Системен програмист”, специалност „ Системно програмиране”-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по математика и оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

***

Професия: 523050 Техник на компютърни системи
Специалност: 5230501 Компютърна техника и технологии
С разширено изучаване на английски език.
Една от предпочитаните за изучаване в ПГ „Ген.Владимир Заимов”-професии. Тук учениците ще се научат да правят пълна и точна диагностика на компютър. Понятието „хардуер“ вече няма да е непознато за тях. Ще сглобяват, ремонтират и отстраняват дефекти с лекота. Ще инсталират софтуер, ще работят със специализирани и приложни софтуерни системи, ще асемблират и тестват компютърна система. Завършвайки тази специалност, ще могат да се реализират във всички области на производството, търговията, икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и другаде, където се разработват, внедряват и използват компютърни системи и информационни технологии.

! Балообразуващи предмети за професия „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна техника и технологии“-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по компютърно моделиране и информационни технологии и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование.

 ***

Професия: 482040 Организатор Интернет приложения
Специалност: 4820401 Електронна търговия
С разширено изучаване на английски език.
Това е една професия на бъдещето, която развива комплексни качества свързани с дигиталните компетентности и икономическите дисциплини. Тук учениците имат възможност за усвояване на знания, свързани с управлението и създаването на WEB сайт, основни програмни езици, бази от данни, начините за онлайн разплащания, графични програми за създаване на изображения, икономика на предприятието, финанси, счетоводство, маркетинг; администриране на електронни магазини.

! Балообразуващи предмети за професия „Организатор Интернет приложения ”, специалност „Електронна търговия“-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по чужд език и оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 
***

Професия: 214010 Дизайнер
Специалност: 2140112 Рекламна графика
С разширено изучаване на английски език.
Тук учениците ще усвояват основни принципи на изграждане на цялостен рекламен продукт. Ще създават стратегия на рекламата, ще проектират, ще избират материали за техническото изпълнение. Всичко, което трябва, за да се създаде рекламно пано, витрина, щанд, изложба, както и създаването на рекламно лого, постер, дипляна, билборд, сувенир и всякакви други рекламни материали вече няма да е тайна за тях. Въображение, творчество и безброй компютърни умения – това са малка част от способностите, които ще се обогатят и доразвият.

! Балообразуващи предмети за професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по изобразително изкуство и оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 
***

Професия: 521140 Мехатроника
Специалност: 5211401 Мехатроника
С разширено изучаване на английски език.
Дуална система на обучение (обучение чрез работа).
Това е широкопрофилна специалност, в която учениците ще изучават интелигентните системи на XXI век, ще придобият знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване.

! Балообразуващи предмети за професия „Мехатроника“, специалност „Мехатроника“-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по компютърно моделиране и информационни технологии и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за завършено основно образование.

 
***

Професия: 812010 Организатор на туриситческа агентска дейност
Специалност: 8120101 Организация на туризма и свободното време
С разширено изучаване на английски език.
Обучението по тази специалност дава възможност за придобиване на необходимите знания и умения за реализация в следните насоки: туристическа агентска дейност, екскурзоводско обслужване, анимация, управление и мениджмънт на хотели и заведения, както и възможност за стартиране на самостоятелен бизнес. Това обучение предлага на младите хора една добра основа за бъдеща успешна кариера в туристическата индустрия като една от динамично развиващите се индустрии не само у нас, но и по света.

! Балообразуващи предмети за професия „Организатор на туристическа агентска дейност”, специалност „Организация на туризма и свободното време”-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по чужд език и оценката по компютърно моделиране и информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

 
***

Професия: 811060 Ресторантьор
Специалност: 8110603 Кетъринг
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.
Тук учениците ще се запознаят с технологията на приготвяне на ястия от националната ни кухня и кухните на други култури. Ще се потопят в необятния свят на кулинарията, ще натрупат знания и умения в областта на производството на кулинарна продукция за различни ресторанти и заведения за хранене. Ще развиват творческия си потенциал. Ще придобият компетенции за обсужването на различни видове събития. Ще се научат на дисциплина и последователност- все качества на успели хора.

! Балообразуващи предмети за професия „Ресторантьор”, специалност „Кетъринг “-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по технологии и предприемачество и оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

 
***

Професия: 541010 Техник-технолог в хранително вкусовата промишленост
Специалност: 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.
Усвояването на основните правила на професията изисква много желание, старание и търпение. Правенето на хляб и хлебни е едно от най- старите изкуства в света. То се изразява в умението да се приготвят хлебни изделия в богато разнообразие, да бъдат вкусни, хранителни и полезни за организма, а производството на сладкарски изделия е изкуство. Учениците, избрали да се обучават по тази професия, ще имат възможност да усвоят всички знания, умения и компетентности необходими за практикуването ѝ.

! Балообразуващи предмети за професия „Техник-технолог в ХВП”, специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкаски изделия“-
Удвоен резултат от национално външно оценяване по БЕЛ.
Удвоен резултат от национално външно оценяване по математика.
Оценката по технологии и предприемачество и оценката по изобразително изкуство от свидетелството за завършено основно образование.

 

 

Професионална гимназия „Ген.Владимир Заимов” е училище с 55-годишна история и традиции в областта на професионалното образование.
Разполага с богата материално–техническа база: модерен учебен ресторант, компютърни зали, лаборатории и учебни кабинети със съвременно оборудване, библиотека-любимо място за учениците, модерен STEM център „Докосвам бъдещето“. Училището разполага с общежитие и учебен ресторант, а за пътуващите ученици е осигурен безплатен транспорт.

При нас работят учители, отдадени на професията и на младите хора. Тук учениците имат възможност не само да получат качествена общообразователна и професионална подготовка, но и да се включват в различни занимания по интереси, да развиват талантите си, да спортуват, да работят в екип с учителите при реализиране на проекти, в извънкласни и извънучилищни дейности. Участието ни в проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ задълбочава създадените през годините партньорските отношения с фирмите от района.
А работата ни по проекти по програма “Еразъм +“ осигурява на учениците възможност за стаж в страни като Англия, Германия, Португалия, Испания.

Всичко това прави ПГ „Ген. Владимир Заимов“ желана територия за младите хора.

 

ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО НА „ЗАИМОВЦИ” ВИ ОЧАКВА!

 

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС!

 

Документи необходими за кандидатстване:

  • Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас.
  • Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии).
  • Когато ученикът е завършил VІІ клас на територията на друга област, представя оригинал и копие и на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити.
  • Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.
  • Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

След сверяване, оригиналите се връщат.

Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер.

Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията.

 

 

ГРАФИК 

на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2024/ 2025 година 

 

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи  етап на класиране

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори  етап на класиране

 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

 

Обявяване на списъците с приетите ученици  на трети етап на класиране

 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

 

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

 

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

 

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

 

 

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

 

Подаване на заявления до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап

 

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО

=================================